- Komerční sdělení -finance
DomůPodnikáníPřemýšlíte nad podnikáním? Stát vám může uhradit část počátečních nákladů

Přemýšlíte nad podnikáním? Stát vám může uhradit část počátečních nákladů

Hrozí vám výpověď, pociťujete dlouhodobou nespokojenost s vaší prací nebo máte dobrý podnikatelský nápad, který byste chtěli zkusit uvést do praxe? Ať už nad samostatnou výdělečnou činností přemýšlíte z jakéhokoli důvodu, určitě řešíte i otázku počátečního financování zvýšených nákladů, které podnikání přináší.

Jednou z věcí, která může pomoci, je příspěvek na samostatnou výdělečnou činnost. Podívejte se s námi, jak jej získat v roce 2022 a s jakou částkou lze kalkulovat. Podmínky pro získání příspěvku na samostatnou výdělečnou činnost v roce 2022 jsou následující.

1) Předchozí vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání
Příspěvek na samostatnou výdělečnou činnost (označovaný také jako „příspěvek na samozaměstnaní“) vám může být poskytnut, pokud vás úřad práce, sociálních věcí a rodiny vedl v evidenci uchazečů o zaměstnání:

a) nejméně 3 měsíce nebo
b) alespoň 12 měsíců, pokud jste v období 6 měsíců před zařazením do evidence pozastavili, přerušili nebo skončili provozování samostatné výdělečné činnosti.

2) Realizace samostatné výdělečné činnosti
O příspěvek můžete žádat, pokud plánujete:

 • podnikat jako živnostník (ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb.) nebo
 • provádět zemědělskou výrobu včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách (dle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů). 3) Absence kolize s poskytnutím příspěvků pro občany se zdravotním postižením
  Příspěvek nelze poskytnout, pokud vám byl poskytnut zvláštní příspěvek na samostatnou výdělečnou činnost určený pro občany se zdravotním postižením nebo příspěvek na úhradu provozních nákladů chráněné dílny nebo chráněného pracoviště a na úhradu nákladů na dopravu zaměstnanců. 4) Podmínka uplynutí lhůty od posledního poskytnutí příspěvku
  Příspěvek může být poskytnut i opakovaně, ale nejdříve po uplynutí osmi let od zahájení provozování samostatné výdělečné činnosti, v souvislosti s nímž jste příspěvek získali v minulosti. 5) Podmínka podání žádosti a uzavření dohody
  Za účelem poskytnutí příspěvku je třeba podat žádost na úřad práce, sociálních věcí a rodiny, v jehož územním obvodu budete samostatnou výdělečnou činnost provozovat. Součástí žádosti musí být podnikatelský záměr, který bude obsahovat i předpokládané náklady na zahájení provozování samostatné výdělečné činnosti. Záměr posoudí komise zřízená výborem pro otázky zaměstnanosti, a to z hlediska jeho efektivnosti, reálnosti a účelnosti. Podrobné obsahové náležitosti záměru jsou stanoveny interním předpisem, jehož obsah naleznete na webu Ústředí práce, sociální věcí a rodiny.

Dodejme, že na příspěvek není právní nárok – úřad ho tedy může poskytnout, ale nemusí. Poskytnutí do velké míry závisí právě na kvalitě zpracování podnikatelského záměru.

Pokud bude váš podnikatelský záměr odebrán, uzavře s vámi úřad písemnou dohodu, ve smyslu které budete (mimo jiné) muset:

 • dodržet podmínky poskytnutí příspěvku,
 • oznámit úřadu každou změnu dohodnutých podmínek nejpozději do 30 kalendářních dnů,
 • předkládat zprávy o provozování samostatné výdělečné činnosti ao čerpání příspěvku za každý rok provozování činnosti po dobu, na kterou bude dohoda uzavřena,
 • předkládat doklady o úhradě nákladů souvisejících s provozováním vašeho podnikání.

Příspěvek vám náleží, jen pokud podnikání trvá určitý čas
Poskytnutí příspěvku vyžaduje, abyste samostatnou výdělečnou činnost provozovali nepřetržitě alespoň 3 roky. Pokud činnost ukončíte dříve, budete muset vrátit poměrnou část poskytnutého příspěvku odpovídající časovému úseku, během kterého jste ji v rozporu s požadovanou dobou neprovozovali.

Výjimkou je ukončení podnikání ze zdravotních důvodů, které musí být konstatovány posudkovým lékařem, kdy musíte úřadu vrátit jen část příspěvku, jejíž čerpání se vám nepodaří prokázat. Příspěvek se dále nevrací ani v případě vašeho úmrtí.

Výše příspěvku se každý rok mění
Celková výše příspěvku se odvíjí od toho, v jakém regionu plánujete podnikat:

1) v bratislavském kraji se poskytuje maximálně 2,5 násobek celkové ceny práce vypočtené z průměrné mzdy zaměstnance v hospodářství SR za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém se příspěvek poskytuje;
2) z jiném kraji platí, že:

 • jste-li z okresu s průměrnou mírou evidované nezaměstnanosti nižší nebo rovnou celoslovenskému průměru v kalendářním roce, který předchází roku poskytnutí příspěvku, poskytuje se nejvýše 3-násobek celkové ceny práce vypočtené z průměrné mzdy zaměstnance v hospodářství SR za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku, který předchází roku poskytnutí příspěvku;
zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek